Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Bij de omgang met persoonsgegevens hebben gemeenten een grote verantwoordelijkheid. De gemeente beheert vanuit wettelijke taken veel persoonlijke gegevens van inwoners, waaronder informatie over werk, inkomen en zorg. Daarom moet iedereen erop kunnen vertrouwen dat gemeenten zorgvuldig met deze gegevens omgaan.

Belang van deze ontwikkeling

Per 25 mei 2018 is de nieuwe Europese privacyrichtlijn AVG rechtstreeks van toepassing in alle EU-lidstaten. De huidige nationale wetgeving (Wbp, meldplicht datalekken) wordt dan vervangen door de AVG.

Gemeenten zijn, net als alle andere organisaties, verplicht om hun gegevensbescherming in lijn te brengen met deze wetgeving. Zij beheren en gebruiken veel persoonsgegevens. Wanneer persoonsgegevens verwerkt worden, geldt de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Wie persoonsgegevens verwerkt moet ze goed beveiligen, zegt de wet. Maar bijvoorbeeld bij gemeenten maken de afhankelijkheid van leveranciers en het werken in ketens en over verschillende wetsdomeinen van de beveiliging een taaie klus.

Het veld rond privacy voor gemeenten is complex. Dit komt onder andere door de decentralisatie van overheidstaken naar gemeenten, de gegevensuitwisseling met (keten)partners en technologische ontwikkelingen. Privacy is niet langer een onderwerp waar alleen juristen mee bezig zijn: privacy raakt de hele gemeentelijke organisatie.

Vanaf 25 mei 2018 vervangt de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), de huidige nationale privacywetgeving, de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp). De veranderingen liggen vooral in de rechtmatigheid en transparantie, rechten van betrokkenen, de verplichtingen van de verantwoordelijken en het toezicht en bijbehorende sancties.

Aanvullende informatie

Gemeenten zitten momenteel in de voorbereidingsfase, waarbij de Wbp nog van kracht is en er gewerkt wordt aan de nieuwe eisen van de AVG.

3 ondersteuningsmiddelen die raken aan deze ontwikkeling

Privacy ondersteuningsaanbod voor gemeenten

Het generieke ondersteuningsaanbod helpt gemeenten om de uitgangspunten van de nieuwe Europese privacyrichtlijn AVG goed te borgen in de organisatie.
Gewijzigd: 27 december 2017
product

Op basis van wet
Klaar voor implementatie

Stappenplan introductie AVG

Het stappenplan zet de 10 belangrijkste stappen die een gemeenten kan nemen als voorbereiding op de AVG op een rijtje.
Gewijzigd: 27 november 2017
product

Op basis van wet
Klaar voor implementatie

Zaakgericht Werken in Samenhang

Dit overzicht biedt aanknopingspunten bij de doorontwikkeling voor gemeenten die al Zaakgericht werken. Ook kan het als inspiratie dienen bij bijvoorbeeld een programma voor het verbeteren van de dienstverlening.
Gewijzigd: 12 februari 2018
instrument

Zelfverplichtend