Optimaliseren van gemeenschappelijke infrastructuur

Optimaliseren van gemeenschappelijke infrastructuur

De dienstverlening en bedrijfsvoering van gemeenten wordt steeds meer gedigitaliseerd. Dat is noodzakelijk om goed te kunnen inspelen op maatschappelijke en technologische innovaties,  waarmee gemeenten worden geconfronteerd. Digitalisering gebeurt steeds meer in onderlinge samenwerking, via gemeentelijke samenwerkingsverbanden en met ketenpartners. De uitdaging daarbij is om én de gemeentelijke organisatie wendbaar te houden én de ondersteunende IV/ICT voldoende bruikbaar te houden. Die ontwikkeling is alleen maar mogelijk wanneer de gemeente beschikt over een betrouwbare, veilige en robuuste IT-infrastructuur.

GDI

Voor de transformatie naar digitale dienstverlening is de Generieke Digitale Infrastructuur (GDI) randvoorwaardelijk. De GDI bestaat uit digitale basisvoorzieningen waarmee gemeenten en andere overheidsorganisaties hun primaire processen kunnen inrichten. Denk onder meer aan de Basisregistratie Grootschalige Topografie, MijnOverheid Berichtenbox en eHerkenning. Omdat veel voorzieningen van de GDI nu gereed zijn, besteedt DA2020 aandacht aan het gebruik ervan in de gemeentelijke processen. Door vanuit de gebruiker te redeneren, wordt in kaart gebracht en onderzocht welke doorontwikkeling van de GDI wenselijk is, in aansluiting op de verbetering van gemeentelijke processen. De Digitale Agenda 2020 ondersteunt gemeenten bij de invoering en ingebruikname van deze voorzieningen.

Samen Organiseren

DA2020 heeft een verkenning uitgevoerd naar de mogelijkheden om gemeentelijke ICT-voorzieningen collectief te organiseren. Dit wordt ook wel de Gemeentelijke Gemeenschappelijke Infrastructuur (GGI) genoemd. Gemeenten zijn zelf verantwoordelijk voor de inrichting en beheer van hun digitale infrastructuur, netwerkverbindingen, informatievoorzieningen en ICT-voorzieningen. Daarnaast worden er steeds hogere eisen gesteld aan informatiebeveiliging en privacy. Dit vraagt grote inspanningen van gemeenten die afleiden van de primaire taakstelling; het leveren van publieke waarde. Door meer collectief te doen op die delen van de informatievoorziening die niet afhankelijk zijn van lokaal beleid, ontstaat meer ruimte voor gemeenten om zich te richten op de primaire taakstellingen.

GGI

Het doel van de GGI is het creëren een veilige, samenhangende digitale infrastructuur, aangesloten op de landelijke GDI, waardoor samenwerken tussen gemeenten en andere overheden beter, veiliger en makkelijker wordt. Met GGI worden gemeenten ontzorgt en wordt naast betrouwbaarheid en veiligheid ook flexibiliteit gecreëerd. Ook in de toekomst: de GGI vormt de technische basis waarin toegewerkt wordt naar een gemeentelijke cloud. Het realiseren van een GGI is dus een noodzakelijke randvoorwaarde en loopt parallel aan het organiseren van meer gezamenlijke processen en dienstverlening.

De GGI bestaat (vooralsnog) uit de projecten Govroam, IPv4 naar IPv6 en het Gemeentelijk Overheids Netwerk (GON). Voor het realiseren van GON zal gebruik worden gemaakt van de collectieve aanbesteding Gemeentelijke Telecommunicatie voor vaste data en spraakverbindingen.