MijnOverheid berichtenbox

MijnOverheid Berichtenbox

MijnOverheid Berichtenbox (MOBB) is een persoonlijke, beveiligde postbus op Mijnoverheid.nl voor alle elektronische berichten van de overheid aan individuele burgers. Burgers kunnen met hun DigiD inloggen in de Berichtenbox en onder meer belastingaanslagen inzien en herinneringen voor paspoort verlengen. Inmiddels zijn meer dan 200 gemeenten aangesloten op MijnOverheid Berichtenbox.

Doel van dit product

Voor het streven naar een overheid voor de burger is MOBB een onmisbare component. Doel is dan ook het stimuleren van gemeenten om rechtstreeks aan te sluiten en MOBB in te zetten voor meerdere berichtenstromen.

Voordelen en vernieuwing Berichtenbox

Post in de Berichtenbox heeft dezelfde juridische waarde als papieren post, dus gemeenten kunnen de Berichtenbox gebruiken als formeel alternatief voor fysieke post, inclusief berichten met rechtsgevolgen.

Voordelen Berichtenbox

 • Juiste bezorging van beschikkingen. Hiermee vermindert het aantal verkeerd of niet bezorgde beschikkingen;
 • Kostenreductie. Gemeenten besparen hiermee op papier-, druk- en portokosten en andere handelingen voor het versturen van de brieven;
 • Efficiënte, digitale dienstverlening. Er zijn ruim 5,5 miljoen burgers met een Berichtenbox en dit aantal neemt nog verder toe.

Vernieuwing van de Berichtenbox

Logius werkt sinds najaar 2016 nauw samen met opdrachtgevers, leveranciers en afnemers aan de vernieuwing van de Berichtenbox. De Berichtenbox wordt vervangen door een nieuwe schaalbare en toekomstvaste Berichtenbox die in eerste instantie dezelfde functies bevat als de huidige Berichtenbox. Op het moment van de overgang verandert er functioneel niets voor de eindgebruiker, wel kunnen afnemers (toeleveranciers) meer berichten aanleveren (verhoging van capaciteit) en kunnen bijlagen van 500kB (i.p.v. 250kB) worden verstuurd. Meer informatie vindt u op de website van Logius.

Aansluiting tijdens vernieuwing

Wilt u een aansluiting realiseren of doorloopt uw organisatie een aansluittraject op de Berichtenbox. Dan is er een aantal zaken waar u rekening mee dient te houden tijdens deze migratieperiode.

Lopend aansluittraject

 • Bent u voor 1 april 2017 aangesloten met een eigen technische aansluiting dan migreert uw aansluiting mee.
 • Is uw aansluittraject niet voor 1 april afgerond dan kunt u na de migratie aansluiten op de nieuwe Berichtenbox middels een nieuw koppelvlak.
 • Verloopt uw aansluiting op de Berichtenbox via een bestaande intermediair dan geldt deze tijdelijke aansluitstop niet en kunt u direct aansluiten.

Nieuwe aansluiting

Het blijft mogelijk uw organisatie aan te melden voor een nieuwe aansluiting (aanvraagformulier Berichtenbox). Echter, nieuwe aansluitingen op de Berichtenbox kunnen momenteel alleen via een bestaande intermediair gerealiseerd worden. Na de migratie is het weer mogelijk eigen technische aansluitingen op de Berichtenbox te realiseren. U sluit dan rechtstreeks aan op een nieuw koppelvlak.

Meer informatie over aansluiten tijdens de vernieuwing van de Berichtenbox is te vinden op de site van Logius.

Kosten

De beheer- en exploitatiekosten van DigiD en MijnOverheid worden vanaf 1 januari  2018 doorbelast op basis van een ‘prijs maal hoeveelheid’ (p*q) tariefstructuur. 

De ministerraad heeft in februari 2017 besloten de toerekenbare kosten van de GDI-voorzieningen (alle kosten voor beheer en exploitatie van de voorzieningen) door te belasten aan de publieke en private organisaties die de voorzieningen gebruiken in hun dienstverlening aan burgers en bedrijven. De definitieve tariefstructuur is op 5 oktober 2017 door het Nationaal Beraad Digitale Overheid vastgesteld.

Voor alle afnemers geldt tot 1000 afname eenheden (verzonden berichten of logins) een nultarief. Dat betekent dat afnemers die minder dan 1000 afname eenheden afnemen, geen rekening krijgen en dat de afnemers die meer gebruiken vanaf 1000 eenheden gaan betalen.

Dit om de administratieve lasten te verminderen en gebruik te bevorderen. Op dit moment zijn de tarieven voor een succesvolle DigiD-login € 0,12 en voor de berichtenbox-verzending € 0,47 (excl. BTW). De definitieve vaststelling van de tarieven vindt plaats na de inventarisatieronde oktober.

Logius benadert eind oktober alle gemeenten met het verzoek een inschatting te geven van het verwachte gebruik van logins DigiD en berichten Mijn Overheid Berichtenbox.

Meer informatie

Gebruik

De invoering van MijnOverheid Berichtenbox (MOBB) voor de WOZ-aanslagen is op grote schaal geslaagd. Gemeenten kunnen MijnOverheid Berichtenbox voor meerdere berichtenstromen gaan inzetten, zoals:

 • Burgerzaken (bijvoorbeeld herinnering reisdocumenten/identiteitsbewijzen)
 • Werk & Inkomen (bijvoorbeeld vier-wekelijkse betaalspecificaties, jaaropgaven)
 • Vergunningen (bijvoorbeeld parkeervergunningen)
 • Generiek documentcreatie (bijvoorbeeld ad-hoc briefcreatie vanaf de werkplek)
 • Documentcreatie vanuit Zaaksystemen
 • Documentcreatie vanuit DMS

Aansluitproces MijnOverheid Berichtenbox

Het aansluitproces op MijnOverheid bestaat uit vier stappen. De uitvoering hiervan is aan uw eigen organisatie of ICT-leverancier.

Stap 1: Voorbereiden

Tijdens de voorbereiding stelt uw organisatie onder meer een business case, invoeringsplan en communicatieplan op die zijn gebaseerd op de impactanalyse. Tevens worden de voorbereidende activiteiten voor de technische inrichting uitgevoerd, zoals de selectie van een ICT-leverancier en de aansluiting op Digikoppeling.

Voor aansluiting op de Berichtenbox kunt u kiezen voor een eigen technische aansluiting of voor aansluiten via een intermediair.
Stuur de Intentieverklaring naar Logius. Voor WOZ moet bij de Waarderingskamer een instemmingsverklaring ingeleverd worden.

Stap 2: Aansluiten op preproductieomgeving

 • Stuur het aanvraagformulier en de bewerkersovereenkomst ondertekend naar Logius. 
 • Overheidsorganisaties die nog niet in het bezit zijn van een OIN moeten zich aanmelden bij Digikoppeling.
 • Ga na of uw organisatie een PKIoverheid-certificaat heeft dat u kunt gebruiken; zo niet, vraag er een aan.
 • U ontvangt na uw aanvraag de toegangsgegevens voor de preproductieomgeving.
 • Regel het netwerkpad in.
 • Zorg ervoor dat berichtenstromen uit uw organisatie aangesloten kunnen worden op MijnOverheid.
 • Voer een acceptatietest voor de interne berichtstroom.
 • Alleen voor Berichtenbox: maak de koppeling met Berichtenbox Leveranciersportaal.
 • Maak de aansluiting met de betreffende koppelvlakken van MijnOverheid; creëer de CPA en stuur deze naar Logius.
 • Controleer de aansluiting met de koppelvlakken.

Stap 3: Aansluiting op preproductie testen

 • Vraag bij Logius test-DigiD-accounts aan als uw organisatie die nog niet heeft.
 • Maak uw systeem klaar voor een ketentest. Gebruik hiervoor de checklist testen Berichtenbox, Lopende zaken en WOZ-inzage.
 • Voer de ketentest uit.
 • Stuur het testrapport naar Logius.
 • Bij een positieve beoordeling kan de aansluiting op de productieomgeving gerealiseerd worden.

Stap 4: Aansluiten op productieomgeving

 • Regel het netwerkpad in.
 • Sluit aan op de koppelvlakken van MijnOverheid.
 • Doe een limited productierun (LPR).
 • Meld succesvolle aflevering bij Logius. Logius geeft daarna de productieomgeving vrij.
 • Werk uw beheerdocumentatie bij.
 • Instrueer uw helpdesk.
 • Overleg met Logius wanneer u een communicatiecampagne wilt organiseren.

Meer weten of aan de slag?

Meer weten of dit product? Neem contact op met het accountmanagement van de Digitale Agenda, zij zijn het aanspreekpunt voor alle vragen over de Digitale agenda.

Handleiding Aansluiten Berichtenbox-MijnOverheid

De hierboven genoemde fases zijn gedetailleerd beschreven in het document Handleiding Aansluiten Berichtenbox-MijnOverheid.

Handleiding aansluiten MOBB

Aanvraagformulieren en technische documentatie

Aanvraagformulieren en technische documentatie over de MOBB zijn te vinden op de website van Logius.

Aanvraagformulieren en technische documentatie

Digitale Toolkit

Logius heeft een digitale toolkit voor gemeenten ontwikkeld om ze te ondersteunen bij het informeren van burgers over MOBB. De toolkit bevat achtergrondteksten, een brochure, banners en een instructiefilmpje over het activeren van MijnOverheid.

Toolkit MOBB

Aanvullende informatie Mijn Overheid Berichtenbox

Logius biedt trainingen over MijnOverheid Berichtenbox aan. Op deze site zijn ook de trainingen, presentaties en webinars terug te kijken.

De ministerraad heeft besloten om vanaf 2018 de toerekenbare kosten van de Digitale Overheid (Generieke Digitale Infrastructuur GDI) op basis van het profijtbeginsel door te belasten aan de gebruikers. De door te berekenen kosten en de methodiek van doorberekenen worden op dit moment, met de afnemers, vastgesteld. Bij de Digicommissaris vindt u meer informatie over de financiering van de GDI.