Congres Digitale Agenda 2020

Terugblik op 5 april: ‘Als overheid hebben wij elkaar zo nodig’

Bewustwording, het opdoen en delen van kennis en het (overheidsbreed) bundelen van krachten. Die thema’s vormden de rode draad in de plenaire bijdragen tijdens het congres ‘Digitale Agenda 2020 - Samen Organiseren’, waarop circa 1500 deelnemers uit meer dan 300 gemeenten waren afgekomen. “Juist wij, als overheidsambtenaren, -functionarissen en -bestuurders, hebben elkaar zo nodig.”

 

Dynamiek, dilemma's en de snelheid van ontwikkelingen.

Franc Weerwind, burgemeester van Almere en voorzitter van de commissie Dienstverlening en Informatiebeleid (D&I), ging in zijn bijdrage met name in op de dynamiek, dilemma’s en de snelheid van de ontwikkelingen die te maken hebben met de digitalisering van de informatievoorziening bij de overheid.

“Die ontwikkelingen zijn zo dynamisch, gaan zo ongekend snel, dat het juist van belang is dat wij als overheid onze krachten blijven bundelen.” Weerwind schetste ook het belang van het informatiebeleid. “Zonder die ‘i’ geen primaire processen, geen gemeentelijke producten en diensten. Tegelijkertijd moeten we ook altijd beseffen voor wie wij werken. Wij zijn en blijven publieke overheidsorganisaties.”

Vijf elementaire elementen voor gemeenten

Digicommissaris Bas Eenhoorn benoemde in zijn bijdrage een vijftal elementen die voor gemeenten op dit moment van groot belang zijn en die op korte termijn geregeld zouden moeten worden: Digitale identiteit (“Als dat niet voor elkaar is, dan valt de basis weg. Dat moet goed en met tempo gebeuren”); Berichtenbox (“Het moet minder ‘antiek’, waarbij meer interactie met inwoners gewenst is”); Regie op gegevens; Alles wat met data te maken heeft (“Er is zoveel overheidsdata beschikbaar en het is niet goed om dat achter een digitale muur te houden”) en Experimenteerruimte voor gemeenten.

Wat Eenhoorn betreft wordt de komende periode vooral ingezet op kennis (“Er zijn nog te veel mensen bij gemeenten die niet goed op de hoogte zijn. Iedereen moet weten waar het over gaat”), maar is er ook een cultuuromslag nodig. “We moeten samenwerken, over domeinen en overheden heen, want de digitale wereld kent geen grenzen. Daarnaast moeten we veel meer de inwoners en gebruikers centraal stellen. Juist gemeenten kunnen daarin het voortouw nemen.”

Samen Organiseren

Voornaamste thema in de bijdrage van Jan van Ginkel, gemeentesecretaris van Zaanstad, was Samen Organiseren. “We hebben als gemeenten de maatschappelijke en technologische opgave om ook ten aanzien van dienstverlening en informatievoorziening weer relevant te worden, weer opnieuw aan relevantie te winnen voor de samenleving. Dat is naar mijn overtuiging kansloos voor een individuele gemeente, dat moeten we samen organiseren.”

Van Ginkel constateerde dat er in de afgelopen jaren veel is veranderd, maar merkt ook dat dienstverlening en informatievoorziening bij gemeenten nog te vaak vastloopt in techniek, koppelingen, processen en structuren. In dat kader kwam hij met de (virtuele) Plus 1-gemeente, een concept waarbij een gemeente vanaf de grond wordt opgebouwd. Een gemeente waarbij de inwoner radicaal centraal staat, een gemeente waarbij de digitale identiteit van haar inwoners wordt gewaarborgd, waarbij er regie is op eigen gegevens, op veiligheid bij alle datatransacties en waarbij mét inwoners oplossingen worden bedacht die intuïtief zijn. Vooralsnog is de Plus 1-gemeente virtueel, maar gelet op het enthousiasme tijdens het congres is het niet uit te sluiten dat het meer dan een concept wordt.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Wat bood het congres?

  1. Een inspirerend programma met interactieve sessies, informatiemarkten, netwerktafels en discussieplatforms;

  2. Een sterk plenair gedeelte met Franc Weerwind (burgemeester gemeente Almere en voorzitter Commissie D&I van de VNG), Jan van Ginkel (gemeentesecretaris  Zaanstad) en Bas Eenhoorn (Digicommissaris)

  3. Aandacht voor verschillende beleidsdomeinen, actuele thema’s en zes doelstellingen: ‘Verder brengen van innovatie en onderzoek’, ‘Optimaliseren van gemeenschappelijke infrastructuur’, ‘Samen organiseren en goed opdrachtgeverschap’, ‘Meer datagedreven werken’, ‘Verbeteren dienstverlening aan inwoners en ondernemers’ en ‘Informatiebeveiliging en privacy’;  

  4. Meer inzicht in waar uw gemeente staat en wat er mogelijk is om de informatiesamenleving met beide handen aan te pakken;  

  5. Een warm welkom in de gemeente Turfbrug – een gemeente die haar uitdagingen, oplossingen en lessen met u zal delen.   

Leer van de gemeente Turfbrug 

Turfbrug verkeerde het afgelopen jaar in zwaar weer: inwoners roerden zich, de tekorten liepen op en men moest echt werk gaan maken van een integrale aanpak in het sociaal domein. Ook de gemeentelijke dienstverlening vroeg om groot onderhoud. Wellicht herkenbaar voor uw gemeente? De gemeente Turfbrug ging aan de slag met de Digitale Agenda 2020 en maakte behoorlijke meters. Wilt u leren van de ervaringen van Turfbrug? Dat kan! Lees daarvoor de thriller ‘Tegenwind’. Tijdens het congres van 5 april j.l. werden gemeenten letterlijk ontvangen in Turfbrug en stonden de uitdagingen, oplossingen en lessen van deze Turfbrug centraal. De gemeente Turfbrug is een fictieve gemeente die in het leven is geroepen door VNG/KING. 

Doelstellingen gemeente Turfbrug

Verder brengen van innovatie en onderzoek bij de gemeente Turfbrug

Turfbrug wil graag innovatief zijn: de gemeente wil verkennen welke innovaties en trends er zijn en ontdekken wat die voor de gemeente kunnen betekenen.

Optimaliseren van gemeenschappelijke infrastructuur bij de gemeente Turfbrug

Turfbrug zou graag meer gebruik maken van de GDI, vooral door verschillende voorzieningen te combineren in haar werkprocessen. Zodat ze de dienstverlening aan burgers en bedrijven nog beter kan maken.

Samen organiseren en goed opdrachtgeverschap bij de gemeente Turfbrug

Het is de gemeente Turfbrug de afgelopen tijd heel duidelijk geworden: samenwerken loont. Maar Turfbrug ziet ook uitdagingen. Zoals in haar opdrachtgeverschap.

Meer datagedreven werken bij de gemeente Turfbrug

Turfbrug ziet veel mogelijkheden om data te gebruiken en zou graag een datagedreven gemeente zijn. Een gemeente die letterlijk weet aan welke knoppen te draaien.

Verbeteren dienstverlening aan inwoners of ondernemers bij de gemeente Turfbrug

Het afgelopen jaar heeft de gemeente Turfbrug haar dienstverlening aan inwoners en ondernemers sterk verbeterd. Nu het goed werkt, kijkt de gemeente verder.

Informatiebeveiliging en privacy bij de gemeente Turfbrug

De gemeente Turfbrug werd getroffen door een ransomwareaanval en moest een extra datalek rapporteren. De gemeente weet dat ze moet blijven investeren in informatiebeveiliging en privacy. Hoe doet ze dat op een slimme manier?